szukaj

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

Sprzedawcy, Administratorze, Administratorze Danych Osobowych – należy przez to rozumieć Pana Wojciecha Witkowskiego prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WIWA, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, 90-558 Łódź, wpisanego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 17810 , NIP 725-100-98-35, REGON 470769653 

 

Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta, czego skutkiem jest przypisanie takiej osobie Loginu i Hasła, które będą ją identyfikować.

 

Rejestracji – rozumie się przez to przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania klientem Loginu i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając opcję "Rejestracja dla nowych Klientów sklepu” i postępując zgodnie z instrukcjami. Login przypisany do konta jest niezmienny. Poprzez podanie login i hasła Użytkownik uzyskuje techniczną możliwość korzystania zawarcia umowy zakupów oraz skorzystania z dodatkowych funkcji witryny. Hasło można wielokrotnie zmieniać, po zalogowaniu się, bądź wykorzystując mechanizm "Nie pamiętasz hasła?".

 

Nazwie Użytkownika - Login (ang.) - słowo stosowane do określenia identyfikatora używanego w systemach komputerowych. Login jest ciągiem znaków przypisanych klientowi. Do loginu zwykle przypisane są prawa, jakie ma dany Klient działający w systemie.

 

Haśle – należy przez to rozumieć utajniony ciąg znaków, zasadniczo alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), umożliwiający systemowi autoryzację Klienta, w szczególności złożenie Sprzedawcy propozycji nabycia Towaru/Towarów w Sklepie,. Wprowadzenie hasła jest niezbędne, aby komputer lub system wykonywał polecenia i komendy Klienta identyfikowanego przez Login.

 

 

 

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://wiwa.com.pl/sklep

 

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary, opisane na Witrynie http://wiwa.com.pl/sklep, o których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

 

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, która dostarczy towar do Klienta.

 

Zamówieniu – rozumie się przez to złożoną Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonej przez Sprzedawcy Witryny działającej pod adresem http://wiwa.com.pl/sklep, za pomocą środków komunikacji dostępnych na tej Witrynie, przez Klienta propozycję zawarcia Umowy sprzedaży towaru lub towarów, o których informację zawarto w Witrynie, po cenie jednostkowej wskazanej w Witrynie.

 

Witrynie – należy przez to rozumieć Witrynę prowadzoną przez Administratora na stornie internetowej działającej pod adresem http://wiwa.com.pl/sklep

 

Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Witrynie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem, której przedmiotem jest ustalenie zasad na jakich Sprzedawca sprzeda Klientowi Towar lub Towary

 

Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za święto państwowe.

 

II. Postanowienia ogólne.

 

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług, polegających na umożliwieniu Klientom bezpłatnie stworzenia swego Konta w Witrynie, a następnie zawierania przez Internet przy użyciu Konta umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy zaprezentowanych na Witrynie za ceny podane na odpowiednich podstronach Witryny.

 

3. Informacje podane na Witrynie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania propozycji zawarcia Umowy przez Użytkowników. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu.


4.1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz wyszczególnienie ceny z zawierającej podatek oraz bez podatku. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
4.2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie http://wiwa.com.pl/sklep/home.3.html

 

5.1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w 
Sklepie. Założenie konta umożliwia Sprzedawcy świadczenie na rzecz klienta po jego zalogowaniu innych usług takich jak historia zakupów, śledzenie etapów realizacji zamówienia.

5.2. Procedura zawarcia umowy o założenie Konta została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

5.3 Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

 

 

6.1. Do korzystania ze Sklepu jest konieczne spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta

- dostęp do Internetu,

- posiadanie adresu e-mail

- standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa


6.2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są Polityce Prywatności będącej częścią niniejszego Regulaminu.

 

III. Założenie Konta

 

7.1. Konto w Witrynie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

8.1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
8.2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do zawarcia umowy o założenie Konta w ich imieniu. 
8.3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta.
8.4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta, niniejszy Regulamin staje się wiążący również dla Klienta.

9.1 Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

9.2 Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia rejestracji.

9.3 Klientowi przysługuje w każdej chwili uprawnienie do rozwiązania umowy o założenie Konta co następuje poprzez przesłanie maila na adres: wiwahaft@wiwa.com.pl

 

10. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych. Klient za działania osób, które posługiwały się jego Loginem oraz Hasłem dostępu, ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. Oświadczenia wiedzy i woli składane przez osoby inne niż Klient, przy użyciu jego loginu i hasła oraz konta są traktowane jako oświadczenia woli Klienta. Zasada wskazana w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności składania Zamówienia przy użyciu Loginu oraz Hasła i Konta Klienta, przez inne niż on podmioty. Umowa zawarta w ten sposób, iż osoba trzecia posługując się hasłami dostępu i loginem Klienta złoży Sprzedawcy oświadczenia woli, będzie dla niego wiążąca, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania narzędzi udostępnianych przez Administratora przez osoby trzecie inne niż Klient.

 


IV. Zakup Towarów

 

11. Umowa zostaje zawarta po wykonaniu następujących czynności tj.:

a) zalogowania przez Klienta poprzez użycie zakładki zaloguj się i podanie Loginu i Hasła,

b)  złożeniu Zamówienia przez Klienta, poprzez użycie formularza koszyk zakupów

c) złożeniu w odpowiedzi przez Sprzedawcę Klientowi na adres e-mail podany formularzu rejestracyjnym, lub w Zamówieniu, oświadczenia o dostępności Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia

Umowa zostaje zawarta z chwilą dojścia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do Klienta.

 

12. Zamówienie może być złożone przez Klienta, wyłącznie po zalogowaniu i podaniu danych niezbędnych do wysyłki, wyłącznie przy użyciu dostępnego na Witrynie formularza Koszyka. Treść Zamówienia musi być zgodna z niniejszym Regulaminem. Zamówienia składane w inny sposób, nie obligują Sprzedawcy do odpowiedzi na Zamówienie. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

14. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zarówno zamówienia jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do użytkowników i Klientów są sporządzane w języku polskim.

 

15. Treści umów są przechowywane przez system informatyczny Sprzedawcy przez okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do treści wszystkich zawartych przez siebie Umów.

 

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 

17. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

 

 V. Zasady dokonywania płatności

 

18. Zapłata Ceny za Towar lub Towary może być dokonana według wyboru Klienta:

- przelewem na rachunek bankowy;

- kartą płatniczą;

- gotówka: przy odbiorze osobiście w siedzibie sklepu

- gotówką przy odbiorze Towaru lub Towarów w miejscu ich wydania za pobraniem przez Dostawcę.

Wyboru Klient dokonuje poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki formularza. Wybór ten w przypadku zawarcia Umowy jest wiążący.

 

VI. Dostawa Towarów

19.1. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient. Koszty te przedstawiają się następująco:

25,00 PLN za pobraniem przez kuriera, 
16,00 PLN przesyłka kurierska, 
4,00 PLN list polecony ekonomiczny    (max. 2 listy),
5,00 PLN list priorytetowy

Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki formularza. Wybór ten w przypadku zawarcia Umowy jest wiążący. Sprzedawca może ustalić określony limit wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

19.2. Klient może jednak zadecydować, iż odbierze zakupiony Towar lub Towary osobiście w sklepie Sprzedawcy położonym w Łodzi ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, 90-558 Łódź.

 

20. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzyma dokument potwierdzający sprzedaż, zgodny z przepisami podatkowymi. Klient winien określić, czy Towar lub Towary zostały przez niego zakupione jako Konsumenta. Jeśli Klient zażąda wystawienia faktury, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 

21. 1. Sprzedawca rozpocznie proces dostawy zakupionego Towaru/Towarów realizację zamówienia: 
-przy płatności przelewem po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
-w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży. 
Dostawa nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, od zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń wskazanych powyżej.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

22.1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
22.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanym pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WIWA, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63,  90-558 Łódź 
lub pocztą elektroniczną na adres: wiwahaft@wiwa.com.pl
22.3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzorzec jest zawarty w załączniku nr 1 do ustawy o prawach konsumentów, jednak nie jest to obowiązkowe. Jednakże w celu usprawnienia procesu zwrotu płatności oraz zwrotu towaru, zwłaszcza w sytuacji kiedy Klient dokonał wielokrotnych zakupów sugerujemy skorzystanie z drugiego formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na Witrynie pod adresem http://wiwa.com.pl/sklep. Drugi z przedstawionych formularzy zawiera miejsce na wpisanie informacji jednoznacznie identyfikujących umowę, od której Konsument odstępuje. Skorzystanie z drugiego z formularzy również  nie jest obowiązkowe.

22.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
22.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
22.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania Towaru/Towarów lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
22.7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towaru/Towarów przed upływem terminu 14 dni. 
22.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru/Towarów.
22.9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru/Towarów.

 

VIII. Postanowienia końcowe

23.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
23.2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WIWA, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63,  90-558 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: wiwahaft@wiwa.com.pl.

23.3. W reklamacji należy podać dane Klienta, dane identyfikujące Towar i umowę oraz opis zdarzenia będącego podstawą numer zamówienia reklamacji.
224. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

24. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości ceny wskazanej w umowie.

 

 25. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług oraz zawieraniem i wykonywaniem Umów określone są w dokumencie „Polityka Prywatności” będącej częścią niniejszego Regulaminu, którego treść jest dostępna pod zakładką o nazwie „Polityka Prywatności”, która znajduje się na Witrynie pod adresem http://wiwa.com.pl/sklep/home.4.html

 

26. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://wiwa.com.pl/sklep/home.2.html

logowanie
0.00 PLN